Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2019

0943 92ed 500
Reposted fromJapko Japko viaiblameyou iblameyou
6850 8d3a 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaiblameyou iblameyou
4268 2edf 500
ul. Karmelicka
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
2532 7237
Chciałbym rozeznać się w sobie, póki nie będzie za późno.
— Jean-Paul Sartre, Mdłości
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viaiblameyou iblameyou
7128 9fd9
Reposted fromtichga tichga viaslomiak slomiak
4554 d8c2 500
Reposted fromsoftboi softboi viaslomiak slomiak
Reposted fromshakeme shakeme viaslomiak slomiak
Wśród wielu zajęć
bardzo pilnych
zapomniałem o tym
że również trzeba
umierać

lekkomyślny
zaniedbałem ten obowiązek
lub wypełniałem go
powierzchownie

od jutra
wszystko się zmieni

zacznę umierać starannie
mądrze optymistycznie
bez straty czasu
— Tadeusz Różewicz, "Wśród wielu zajęć"
Reposted from1923 1923 viadojenka dojenka

Co pan ro­bi? - Cze­kam na siebie. 

— Emil Cioran
Reposted fromismo ismo
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromflesz flesz
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
0509 8f2e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viatwice twice
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
Reposted frommrrru mrrru viatwice twice
9613 4602 500
Reposted fromstylte stylte viamaybeyou maybeyou
5048 5f45
Reposted from4777727772 4777727772 viamaybeyou maybeyou
Ktoś mnie niedawno zapytał: "Po co żyjemy?". I ja się nad tym dość długo zastanawiałem. Tak, wie pan, po ludzku. No i doszedłem do wniosku, że najbardziej odpowiada mi powiedzenie: "Żyję po to, by doświadczać".
— Krzysztof Materna, "Bogaty wewnętrznie", Newsweek 46/13
Reposted from1923 1923 viaiblameyou iblameyou
3291 a142
Reposted fromjottos jottos viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl